תקנון מבצע

“כל חמישי זוכה”
תקנון מבצע סוף השנה האזרחית, מטבחי דקל

להלן תקנון המבצע שעל ביצוע נמסר בפרסומים במדיה תקשורתית מחודש נובמבר 2016 (להלן – “המבצע“):

 1. עורך המבצע: חברת מטבחי דקל בע”מ, ח”פ מס’510877814  משד’ הסנהדרין, אזה”ת יבנה.
 2. תקופת המבצע: מיום 15.11.16 ועד ליום 31.12.16.
 3. הפרס שימסר לזכאים: מקרר Smeg דגם FAB28, נפח כ- 330 ליטר בגונים חלקים ללא דוגמאות.
 4. הזכאים להשתתף במבצע:
  1. כל אדם אשר במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה להלן, ירכוש מטבח בסכום של 30,000 ש”ח או יותר מחברת מטבחי הדקל, ואף ישלם את התמורה בגינו.
  2. לעניין זה –
   1. “בסכום של 30,000 ש”ח או יותר” – סכום התמורה הנקוב בהזמנה, לפני מע”מ, כאשר מהסכום הנקוב בהזמנה כאמור יופחת מחירם של מוצרים שנרכשים על ידי חברת הדקל מספקים אחרים באופן אופציונאלי, כגון ברזים, כיורים, כיריים, מדיח, טוחן אשפה וכו’.
   2. “באופן אופציונאלי” – שהלקוח אינו מחוייב לרכוש אותם מחברת מטבחי הדקל, והרכישה מחברת הדקל היא רק אפשרות אחת מתוך מגוון אפשרויות העומדות בפניו.
   3. “ישלם את התמורה”, לרבות מסירת המחאות בערך של לפחות מלוא מחיר המטבח, גם אם תאריך פרעונן מאוחר לתאריך המבצע.
  3. “לקוחות פרוייקטים”:
   1. לקוחות אשר הרכישה שלהם התבצעה בשל היותם רוכשי דירות מקבלנים שלאותם קבלנים יש הסכם עם חברת הדקל להתקנת המטבח הסטנדרטי.
   2. לקוחות אלה אשר בחרו לא להשאר עם המטבח הסטנדרטי אלא לשדרג למטבח ברמה גבוהה יותר בחברת מטבחי הדקל, יהיו זכאים להשתתף במבצע, לפי הפירוט הבא:
   3. מחיר המחירון של רכישתם יהיה כמוגדר בחברת הדקל בתקופת המבצע;
   4. ממחיר המחירון יופחת הזיכוי המוגדל המגיע ללקוח כאמור על פי ההסכם בין הקבלן ובין חברת מטבחי הדקל;
   5. ממחיר הנטו אחר הזיכוי יופחת שיעור של 35%, והסכום לאחר ההפחתה הוא הסכום לצורך חישוב הזכאות להשתתף במבצע.
  4. המועד הקובע להשתתפות במבצע הינו מועד ביצוע ההזמנה. לפיכך, ולמען הסר ספק, מובהר כי מי שרכש מטבח מחברת הדקל לפני תקופת המבצע אינו זכאי להשתתף במבצע, גם אם חלק מתשלומיו שולמו במהלך תקופת המבצע.
  5. תנאי נוסף הוא שאם התשלום בוצע בכרטיס אשראי, אזי העסקה אושרה על ידי החברה המנפיקה את כרטיס האשראי.
 5. מועד אספקת הזכיה: עד 60 ימי עסקים ממועד עריכת .
 6. שיטת המבצע וקביעת הזוכים:
  1. המבצע יתבצע כדלהלן:
  2. כל עשרה ימים בתקופת המבצע תועבר לעורך המבצע רשימה של הרוכשים הזכאים להשתתף במבצע כהגדרתם לעיל.
  3. הרשימה תלקח מתוך מערכת המחשב (CRM) של החברה, המתעדת מועד כל הזמנה ברמת פירוט של תאריך שעה ודקת ביצוע העסקה.
  4. עורך המבצע יספור את הלקוחות בסדר כרונולוגי לפי מועד ביצוע הזמנתם, וכל לקוח חמישי יהיה זכאי לקבל את הפרס, ללא כל מעשה או תשלום נוסף מצדו.  
  5. עורך ההגרלה יעביר את רשימת המקור ואת רשימת מקבלי הפרסים למפקח לשם בדיקתה, ולאחר אישורה על ידי המפקח, יפרסם עורך ההגרלה את שמות מקבלי הפרסים.
  6. אישור המפקח יהווה ראיה חלוטה לנכונות רשימת הזכאים לקבלת הפרסים, והמשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה או עילת תביעה כנגד רשימה שקבלה את אישור המפקח.
  7. אם בין מועד עריכת המבצע ובין מועד אספקת הזכיות יתברר כי הצעתו של רוכש שעלה בגורל הינה הצעה שסכום דמי ההשתתפות שלה לא אושר לתשלום על ידי חברת כרטיסי האשראי, או אינו ניתן לגביה מהרוכש מכל סיבה אחרת (ולאחר שחברת הדקל תעשה מאמץ סביר לפנות אל הזוכה וליתן לו הזדמנות לשלם את סכום התמורה, והזוכה לא עשה כן), אזי תבוטל זכייתו של אותו זוכה, ותועבר לבא בתור מן הזוכים שיועלו בגורל כזוכי עתודה.
  8. אותו הדין יהיה לזכייתו של זוכה אשר ביטל את רכישתו לאחר הזכייה, מכל סיבה שהיא, גם אם שילם את דמי הביטול במלואם.
  9. זוכה אשר ביטל רכישתו לאחר שקבל את הפרס, יהיה חייב להחזיר את הפרס לחברת הדקל, על חשבונו, בהתאם לתנאי החזרת מוצרים בחוק הגנת הצרכן (החזר כספי במזומן). עשה הזוכה שימוש בפרס באופן שהמוצר כבר אינו חדש ולא ניתן להחזירו, לפני שביטל את רכישתו, יהיה חייב בתשלום של 9,900 ש”ח לחברת הדקל.
  10. תנאי לקבלת הפרס הינה הצגת חשבונית רכישה מקורית וקבלה מקורית על ביצוע התשלום.
 7. המפקח על המבצע: המפקח על המבצע הינו רו”ח _משה רוטברט___________ ממשרד רו”ח _משה רוטברט___________ ושות’. עורך הדין של המבצע הינו עורך דין בן ציון אדורם ממשרד עו”ד אדורם ושות’.
 8. מועד עריכת המבצע: כל עשרה ימים, החל מיום 15.11.16, בשעה 14:00. היה היום העשירי יום שישי או שבת, יקבעו הזוכים של עשרת הימים הקודמים ביום א’ שלאחריו.
 9. מקום עריכת המבצע: משרדי חברת הדקל כהגדרתם לעיל.
 10. פרסום תוצאות המבצע: תוצאות המבצע יפורסמו באתר האינטרנט של החברה וימסרו לזוכים באחת מהדרכים הבאות: בטלפון, בפקס, בדואר אלקטרוני או בהודעת סמס.
 11. תנאים מיוחדים: תנאי לקבלת הזכיה הינו הסכמת הזוכה להצטלם במעמד מסירת הזכיה (עם הפרס או בלעדיו, עם נציג חברת הדקל או בלעדיו – הכל לפי שיקול דעת חברת הדקל), והסכמתו לפרסום תמונות אלה בעיתונות ובמדיה מודפסת ודיגיטלית, לרבות באתר האינטרנט והפייסבוק של החברה, באפליקצית אינסטגרם, טוויטר וכדומה
 12. הגרלות נוספות: חברת הדקל שומרת לעצמה הזכות לקיים הגרלות נוספות מסוג זה.
השאר פרטים
השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם
התקשר עכשיו: 0732649010

  בואו לתכנן ביחד איתנו את מטבח החלומות שלכם! לפגישת ייעוץ חינם עם מעצב/ת פנים השאירו פרטים: